20. veebr 2018

KORTERIÜHISTU 15. veebruari 2018 a. kordusüldkoosoleku protokoll / 15. февраля 2018 г. протокол повторного общего собрания

TALLINN, HAABERSTI LINNAOSA, PALDISKI MNT 77A KORTERIÜHISTU 15. veebruari 2018 a. kordusüldkoosoleku protokoll

 

Koosolek toimus kordusüldkoosolekuna kuna 07.02.2018 väljakuulutatud üldkoosolekule ei kogunenud hääletusõiguslikku kvoorumit.

Kordusüldkoosolek toimus sama päevakorraga nagu 07.02 üldkoosolek.

Koosolek algas: 18:30

Lõppes : 20:00

Toimumise koht : Teise trepikoja keldriruumis.

Kohal viibis 28 korteriomanikku või volitatud isikut 72-st. Seega oli kordusüldkoosolek otsustusvõimeline.

 

 

Koosoleku päevakord:

 1. 2017 aasta majandustegevuse aruanne ja revisjoni akt.

 

 1. KÜ 2018 aasta majanduskava kinnitamine.

 

 1. Korteriühistu juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine.

 

 1. Jooksvad küsimused.

 

Ettepanek: Valida koosolekut juhatama Guido Koidik.

Otsustati: Valida koosolekut juhatama Guido Koidik.

Poolt: 27 koosolekust osavõtjat.

Ettepanek: valida koosolekut protokollima Oksana Malõško.

Otsustati: Valida koosolekut protokollima Oksana Malõško.

Poolt: 27 koosolekust osavõtjat.


 

1.      2018 aasta majandustegevuse aruanne ja revisjoni akt

 

Kuulati: KÜ juhatuse esimehe lühiaruannet 2017 aasta majandustegevuse kohta.

Ettepanek:  Anda juhatuse tööle rahuldav hinnang.

Otsustati: Anda juhatuse tööle rahuldav hinnang.

Poolt: 24 koosolekust osavõtjat. Erapooletud: Juhatuse liikmed.

Ettepanek:  Kinnitada KÜ 2017 majandusaasta aruanne.

Otsustati: Kinnitada KÜ 2017 majandusaasta aruanne.

Poolt: 24 koosolekust osavõtjat. Erapooletud: Juhatuse liikmed.

 

2.                 KÜ 2018 aasta majanduskava kinnitamine.

Ettepanek: Kinnitada need majandusaasta kava punktid milliseid võrreldes 2017 aastaga ei ole plaanis muuta.

Otsustati: Kinnitada need majandusaasta kava punktid milliseid võrreldes 2017 aastaga ei ole plaanis muuta.

Poolt: 24 koosolekust osavõtjat.

Ettepanek: Lõpetada juhatuse esimehele autokompensatsiooni maksmine:

Otsustati: Loobuda juhatuse esimehele autokompensatsiooni maksmisest.

Poolt: 16 koosolekust osavõtjat.

 Ettepanek: Tõsta kojamehe töötasu 300 Euroni kuus kätte arvestamata maksusid.

Poolt: 0 koosolekust osavõtjat.

Ettepanek tagasi lükatud.

Ettepanek: Tõsta kojamehe töötasu 290 Euroni kuus kätte arvestamata maksusid.

Otsustati: Tõsta kojamehe töötasu 290 Euroni kuus kätte arvestamata maksusid.

Poolt: 19 koosolekust osavõtjat.

Ettepanek: Teha juhatusele ülesandeks selgitada kahe kuu jooksul välja kojamehe ametis pidamise otstarbekus. Võtta pakkumised teenuse ostmiseks firmalt. Selgitada välja kojamehe koondamise kulud.

Otsustati: Teha juhatusele ülesandeks kahe kuu jooksul selgitada välja kas on otstarbekas asendada palgaline kojamees sisse ostetava kojamehe teenusega.

Poolt: 20 koosolekust osavõtjat.

Ettepanek: Tõsta raamatupidaja töötasu  170 Euroni kuus kätte arvestamata maksusid.

Otsustati: Tõsta raamatupidaja töötasu  170 Euroni kuus kätte arvestamata maksusid.

Poolt: 20 koosolekust osavõtjat.

Ettepanek: Tõsta KÜ juhatuse esimehe töötasu 300 Euroni kuus kätte arvestamata maksusid.

Otsustati: Tõsta KÜ juhatuse esimehe töötasu 300 Euroni kuus kätte arvestamata maksusid.

Poolt: 26 koosolekust osavõtjat.

Tõsta muru niitmiseks ja lume koristamiseks kogutavat summat 0,03 sendini korteri ruutmeetrilt kuus

Poolt: 13 koosolekust osavõtjat.

Ettepanek tagasi lükatud.

Ettepanek: Korraldada vajadusel veemõõtjate vahetus organiseeritult, tasudes remondifondi vahenditest.

Otsustati: Korraldada vajadusel veemõõtjate vahetus organiseeritult, tasudes remondifondi vahenditest.

Poolt: 19 koosolekust osavõtjat.

Ettepanek: Korraldada vajadusel elamu krundil olevate asfaltkattega pindade avariiremonti.

Otsustati: Korraldada vajadusel elamu krundil olevate asfaltkattega pindade avariiremonti.

Poolt: 20  koosolekust osavõtjat.

 

3.      korteriühistu juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine.

Ettepanek: Valida praegused juhatuse liikmed: Artjom Naljotov, Vassili Lukjanov ja Guido Koidik juhatusse tagasi veel kolmeks aastaks.

Otsustati: Valida praegused juhatuse liikmed: Artjom Naljotov, Vassili Lukjanov ja Guido Koidik juhatusse tagasi veel kolmeks aastaks.


Poolt: 23 koosolekust osavõtjat.

Ettepanek: Valida revidendiks tagasi Antonina Karpentseva.

Otsustati: Valida revidendiks tagasi Antonina Karpentseva.

Poolt: 23 koosolekust osavõtjat.

 

 1. Jooksvad küsimused.

 

Ettepanek: Teostada veevarustussüsteemi tehniline kontroll leidmaks põhjuseid mille tõttu on surve madal või sooja vee tsirkulatsioon aeglane.

Ettepanek: Loobuda korteri nr 32 praegustelt omanikelt korteri nr 32 endise omaniku A. Staub kommunaalmaksete võla sissenõudmisest.

Otsustati: Loobuda korteri nr 32 praegustelt omanikelt korteri nr 32 endise omaniku A. Staub kommunaalmaksete võla sissenõudmisest.

Poolt: 22 koosolekust osavõtjat.

 

 

 

Koosolekut juhatas:   G.Koidik                                                        Protokollis:   O.MalõškoTALLINN, HAABERSTI LINNAOSA, PALDISKI MNT 77A KORTERIÜHISTU 15. февраля 2018 г. протокол повторного общего собрания

 

Собрание состоялось как повторное, поскольку объявленное 07.02.2018 общее собрание не состоялось, не было кворума для голосования.

Повторное общее собрание произошло с той же повесткой дня, как и общее собрание от 07.02.

Начало собрания: 18:30

Закончилось : 20:00

Место проведения : Подвал второго подъезда.

На месте присутствовало 28 собственников квартиры и доверенных лиц из 72-ух. В связи с чем, общее собрание было правомочно.

 

 

Повестка дня собрания:

 1. Отчет о хозяйственной деятельности за 2017 год и ревизионный акт.

 

 1. Утверждение хозяйственного плана КТ на 2018 год .

 

 1. Выборы правления и членов ревизионной комиссии.

 

   4.    Текущие вопросы

Предложение: Выбрать ведущего собрания Гуйдо Койдика.

Решили: выбрать ведущего собрания Гуйдо Койдика.

За: 27 участника собрания.

Предложение: выбрать Оксану Малышко протоколировать собрание.

Решили: Выбрать Оксану Малышко протоколировать собрание.

За: 27 участника собрания.

 

1. Отчет о хозяйственной деятельности за 2017 год и ревизионный акт

Заслушали: Короткий отчет о хозяйственной деятельности за 2017 год от председателя правления КТ.

ПредложениеДать правлению удовлетворительную оценку.

Решили: Дать правлению удовлетворительную оценку.

За: 24 участников собрания. Воздержались: Члены правления.       

ПредложениеУтвердить отчет о хозяйственной деятельности КТ за 2017 год.

Решили: Утвердить отчет о хозяйственной деятельности КТ за 2017 год.

За: 24 участников собрания. Воздержались: Члены правления

 

 1. Утверждение хозяйственного плана КТ на 2018 год .

 

Предложение: Утвердить разом те пункты плана, которые не будут меняться по сравнению с 2017 годом.

Решили: Утвердить разом только те пункты плана, которые не будут меняться по сравнению с 2017 годом.

За: 24 участника собрания.

Предложение: Прекратить выплачивать председателю правления автокомпенсацию:

Решили: Отказаться от выплат автокомпенсации председателю правления.

За: 16 участников собрания.

 Предложение: Повысить зарплату дворнику до 300 евро в месяц чистыми, не считая налоги.

За: 0 участников собрания.

Предложение отклонено.

Предложение: Повысить зарплату дворнику до 290 евро в месяц чистыми, не считая налогов.

Решили: Повысить зарплату дворнику до 290 евро в месяц чистыми, не считая налоги.

За: 19 участников собрания.

 

Дать задание правлению выяснить в течении 2-ух месяцев целесообразность держать должность дворника. Взять предложения о покупке услуг по уборки от фирм. Выяснить расходы по сокращению дворника.

Решили: Дать задание правлению выяснить в течении 2-ух месяцев целесообразность замены дворника на зарплате на покупаемую услугу у фирм по уборке.

За: 20 участников собрания.

Предложение: Повысить бухгалтеру зарплату до 170 евро в месяц чистыми, не считая налоги.

Решили: Повысить зарплату бухгалтеру до 170 евро в месяц чистыми, не считая налоги.

За: 20 участников собрания.

Предложение: Повысить зарплату до 300 евро председателю правления КТ, не считая налоги .

Решили: Повысить зарплату председателю правления КТ зарплату до 300 евро, не считая налоги.

За: 26 участников собрания.

Предложение: Повысить собираемую сумму на стрижку травы и уборку снега до 0,03 центов в месяц с квадратного метра квартиры.

За: 13 участников собрания.

Предложение отклонено.

Предложение: Устроить организованную замену счетчиков воды, оплачивая расходы из средств ремонтного фонда.

Решили: Устроить организованную замену счетчиков воды, оплачивая расходы из средств ремонтного фонда.

За: 19 участников собрания.

Предложение: По необходимости ремонтировать дороги, находящиеся в аварийном состоянии возле дома.

Решили: В случае аварийного состояния, ремонтировать дороги возле дома.

За: 20  участников собрания.

 

 1. Выборы правления и членов ревизионной комиссии.

 

Предложение: Переизбрать нынешних членов правления: Артёма Налётова, Василия Лукьянова и Гуйдо Койдика в правление на следующие три года.

Решили: Переизбрать нынешних членов правления: Артёма Налётова, Василия Лукьянова и Гуйдо Койдика в правление на следующие три года.


За: 23 участника собрания.

Предложение: Переизбрать Антонину Карпенцеву ревизором.

Решили: Переизбрать Антонину Карпенцеву ревизором.

За: 23 участника собрания.

 

 1. Текущие вопросы.

 

Предложение: Провести технический осмотр системы водоснабжения, чтобы найти причину, почему низкое давление горячей воды или циркуляция горячей воды идет медленно.

Предложение: Отказаться от требований по погашению долга по коммунальным платежам к нынешним владельцам кв. 32, перешедшего от прежнего владельца кв. 32 А. Стауб.

Решили: Отказаться от долговых требований по коммунальным платежам к нынешним владельцам кв. 32, сделанных прежним владельцем кв.32 А.Стауб.

За: 22 участника собрания.

 

 

 

Вел собрание:   Г.Койдик                                                        Протоколировала:   O.Малышко
Lugupidamisega,

Guido Koidik
K?? Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com

7. veebr 2018

KÜ LIIKMETE KORDUSÜLDKOOSOLEK / ПОВТОРНОЕ ОБЩИЕ СОБРАНИЕ

KÜ LIIKMETE KORDUSÜLDKOOSOLEK TOIMUB  15. VEEBRUARIL KELL 18.30  TEISE TREPIKOJA KELDRIS

Koosoleku päevakord:

1.  2017 aasta majandustegevuse aruanne ja revisjoni akt.

2.   KÜ 2018 aasta majanduskava kinnitamine.

3.   korteriühistu juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine

4.   Jooksvad küsimused.

 

ПОВТОРНОЕ ОБЩИЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КТ СОСТОИТСЯ 15. ФЕВРАЛЯ 18.30. В ПОДВАЛЕ ВТОРОГО ПОДЪЕЗДА.

Повестка дня собрания:

1. Отчет о хозяйственной деятельности за 2017 год и ревизионный акт.

2.   Утверждение хозяйственного плана на 2018 год

3.   Выборы правления КТ и ревизионной комиссии.

4.   Текущие вопросы.

 

 

KÜ JUHATUS

Lugupidamisega,

Guido Koidik
Kü Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com

6. veebr 2018

Üldkoosoleku esimene päevakorrapunkt. 2017 aasta kokkuvõte aruande kinnitamine/ Первый пункт повестки дня общего собрания. Итоги 2017 года

Üldkoosoleku esimene päevakorrapunkt. 2017 aasta kokkuvõte aruande kinnitamine


Trepikäsipuud on paigaldatud. Maksma läksid need 1625 Eurot.

Välisuste remont on lõpetatud.  Hange.ee keskkonnas saime töö tegemiseks  pakkumised 3500 ja 4200 EUR.  Meie hinnangul vastuvõetamatud. Otsustasime teha remont ise.  Töö käigus vahetasin uksehinged, puhastasin uksed roostest, tegin „Hammerite" roostetõrjevahendiga kahjustatud kohtadele uue aluskrundi. Samuti Valmistasin vajalikud joonised ja tellisin roostevadast terasest detailid uksepakkude ja katteplekkide asendamiseks. Lõppviimistlusena on uksed kaks korda üle värvitud spetsiaalse metallivärviga. Töö hind kokku umbes 1500 EUR. (umbes kuna osa ostetud materjali jäi kasutamata) Milledest 550 EUR ( netto)  töötasuks, 83 EUR rendiseadme kompensatsiooniks, 478, 87 EUR detailide valmistamise ja materjali eest tasumiseks. Ülejäänud kulu moodustavad värvid, töövahendid, uued uksefiksaatorid, hinged ja uued uksekäepidemed.

Parkla äärekivide markeerimine. Valmistatud on 20 helkurmaterjaliga kaetavat 10 cm laia metall nurgikut äärekividele kinnitamiseks. Paraku on mõned äärekivid ära vajunud ja sellise ebaühtlase reana äärekividele  pole mõtet markereid kinnitada.

Korter 68. keskkütteradiaatori vahetus.  Küttesüsteemi sisselülitamisel selle aasta sügisel hakkas läbi jooksma korteri 68. magamistoa radiaator.  Avariiline radiaator on vahetatud. Kulu ühistule 235,05 EUR.

Korteris 34 purunes käterätikuivati. Käterätikuivati on asendatud. Töö hind 115 EUR.

Remonti vajas 1 lifti sidur. Sidur sai uuesti kinnitatud. Töö hind koos liftide kontrolliga 333.8 EUR

2016 aastal paigaldatud keskkütte juhtsüsteemi eest  on tasutud 1456,2 EUR.

Korter 32. võlgnevust puudutav vaidlus.

Korteriomanikud ei nõustunud Üldkoosoleku otsusega mitte kustutada võlga 1974 eurot ning nad nõudsid ühistu juhatuselt selgitusi miks jätkatakse nendelt korteri endise omaniku võla sissenõudmist, millised on nõude aluseks olevate arvete numbrid ja kuupäevad. Samuti soovisid korteriomanikud saada võlgnevuse alusdokumente. Et pöörduda võlgnevuse tuvastamiseks kohtusse.

Arvestades eelnevat otsustas KÜ juhatus palgata KÜ-d kohtuvaidluses esindama juristi Aare Nahk. Korteri nr 32 omanikega on peetud 2017 aasta jooksul pidevat kirjavahetust ja otsitud võimalikku kompromissi. Lõplikku kokkulepet ei ole õnnestunud saavutada. Paralleelselt  on jurist Aare Nahk esitanud  meie seisukoha tsiviilasjas nr 2-09-58746 korteri 32 endise omaniku Anna Staub võlgnevusest vabastamise küsimuses. Vastu tulles meie soovile keeldus Harju Maakohus Anna Staub-i võlgnevusest vabastama.

Õigusabile on 2017 aastal kokku kulutatud 1719,6 Eurot (Detailne aruanne juristi tehtud tööst on lisatud manusena).

 

TÄNAN TÄHELEPANU EEST ! OOTAN TEID ÜLDKOOSOLEKUL 7 VEEBRUARIL KELL 18 30 TEISE TREPIKOJA KELDRIS.


KÜ juhatus

 Первый пункт повестки дня общего собрания. Итоги 2017 года

Перила для лестницы установлены. Уплачено за них было 1625 евро.

Ремонт наружных дверей закончен. С портала hange.ee на выполнение этой работы, мы получили предложения на 3500 и 4200 евро. По нашей оценки – неприемлемые. Решили делать ремонт сами. В ходе работ я заменил дверные петли, очистил двери от ржавчины, загрунтовал поврежденные места средством против ржавчины. Кроме того сделал необходимые чертежи и заказал детали из нержавеющей стали для замены дверного порога и накладок. Как завершающей отделкой, двери были покрашены на два раза специальной краской по металлу. Конечная стоимость работ составила примерно 1500 евро. (примерная, так как не весь купленный материал был потрачен) Их которых 550 евро (нетто) оплата за работу, 83 евро компенсация за аренду рабочего инструмента, 478.87 евро за изготовление деталей и оплату материала. Остальные расходы – это краски, рабочий инструмент, новые дверные фиксаторы, петли и новые дверные ручки.

Маркировка бордюрного камня. Изготовлены 20 светоотражающих металлических уголков шириной 10 см для фиксации на бордюры. К сожалению, некоторые из бордюров не утоплены в землю, и нет никакого смысла в закреплении маркировки на такие неровные ряды бордюров.

Замена радиаторов центрального отопления у квартиры 68. Когда в этом году осенью включили отопление, потёк радиатор в спальной комнате у 68-й квартиры. Аварийный радиатор был заменен. Расходы товарищества составили 235.05 EUR.

В квартире 34 был разбит полотенцесушитель. Полотенцесушитель был заменен. Стоимость работы - 115 евро.

В ремонте нуждается подъемное сцепление на одном лифте. Сцепление было повторно одобрено. Стоимость работы с проверкой лифтов составила 333,8 евро.

Установленная в 2016 году система управления центрального отопления, была оплачена в размере 1456,2 евро.

Что касается спора вокруг задолженности кв. 32

Собственники этой квартиры не согласились с решением Общего собрания не аннулировать долг в размере 1974 евро, и они потребовали от правление товарищества объяснить, почему на их квартире продолжает висеть долг прежнего владельца квартиры и какое основание для тех конкретных сумм и дат в приходящих счетах. Владельцы квартиры также хотели получить документы, подтверждающие долг, чтобы обратиться в суд с этими документами.

Принимая во внимание вышесказанное, правление КТ для представления квартирного товарищества в судебных разбирательствах принял решение нанять, юриста Ааре Нахка. Владельцы квартиры номер 32, в течении всего 2017 года вели переписку с нашим юристом в поисках возможного компромисса. Окончательное соглашение не было достигнуто. Параллельно юрист Aaрe Нахк представлял нашу позицию по гражданскому делу № 2-09-58746 в вопросе против освобождения от задолженности бывшего владельца квартиры 32 Анны Стауб. Идя навстречу нашим пожеланиям, Харьюский уездный суд отказал освободить Анну Стауб от аннулирования долга.

На юридическую помощь в 2017 году было потрачено 1719.6 евро (Детальный отчет о работе адвоката прилагается в качестве приложения).

 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! ЖДУ ВАС 7 ФЕВРАЛЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ В 18.30 В ПОДВАЛЕ ВТОРОГО ПОДЪЕЗДА!


Правление КТ

 


Lugupidamisega,

Guido Koidik
K?? Paldiski mnt 77a
Juhatuse esimees
Telefon 56601257
E-post: yhistu77a@hotmail.com

5. veebr 2018

Revisjoni AKT / AKT ревизии

AKT

Tallinn 04.02. 2018

 

Revisjonikomisjon koosseisus:

Antonina Karpentseva

On läbi viidud Korteriühistu Paldiski mnt 77А finants majandusliku tegevuse revisjon perioodil 01.01.2017.12.2017

1. Perioodil 01.01.2017-31.12.2017 on läbi viidud üks korteriühistu üldkoosolek ja kolm juhatuse koosolekut kus olid arutlusel olulised küsimused. Kontrollitava perioodi kestel ei sõlmitud lepingud tööde teostamiseks mida polnud ka otsustes ette nähtud.

2. Aastal  2017 maksti välja töötasu (netto) ja autokompensatsioon:

- Korteriühistu juhatuse esimehele  Guido Koidikule palk -2400 eurot

Ja autokompensatsioon 780  eurot.

- Korteriühistu juhatuse liikmele Artjom Naljotovile palk 780  eurot.

- Korteriühistu juhatuse liikmele Vassili Lukjanovile palk 780  eurot.

- Ühistu kojamehele Vladimir Timofeevskile palk - 3121. 62 eurot.

- Korteriühistu raamatupidajale Külliki Lootus palk  – 1800 eurot.

Ülalmainitud väljamaksed olid tehtud .

3.Peale selle on tasutud (netto) järgmiste tööde eest:

- Guido Koidik – 1015,02 eurot vastavalt töövõtulepingule nr 20170107  sealhulgas 632, 98  eurot 01.07.17 nelja metallukse renoveerimise, 72,60 eurot uute jalgrattahoidjate paigaldamise, ja ülejäänu muruniitja remondi ja muru niitmise eest

-Vasili Lukjanovile  -250 eurot: koosolekuruumi põranda värvimise eest 100 eurot, māja otsaseina värvimise eest 150 eurot

- Vladimir Timofeevskile  50 eurot muru niitmise eest.

- Antonina Karpentsevale – 100 eurot 2016 aasta revisjoni läbiviimise eest.

- Nadezda Nezdolile -339,40 eurot по vastavalt lepingule tõlketöö eest.

- Meelis Lajalile  – 335eurot muru niitmise eest.

- Nadezda Mironovale 100 eurot vastavalt lepingule suure prügikonteineri laadimise eest.

Kokku töötasudeks välja makstud (netto) -11071,04 eurot, neist vastavalt töövõtulepinguile  – 2189,42 eurot.

Brutto töötasud  ( arvestades makse) kokku  – 13587.72 eurot.

2016 aastal oli netopalk -11042,51 eurot, brutto – 13474,02 eurot.

 

4. Remondifond :

Aruandeaasta kestel kogutud remondifondi 26510,15 eurot, kulutatud

8810,71 eurot. Aasta alguseks oli remondifondi jääk 33552,08 eurot ja aasta lõpuks (31.12.2017) jäi kasutamata vahendeid arvele 51251,52 eurot.

2017 aasta jooksul kulutati remondifondi vahendeid:

- Uue keskkütte juhtsüsteemi eest tasumiseks – 1456,20 eurot

- Kulutused juriidilisele konsultatsioonile krt 32. võlaküsimuse lahendamiseks  - 1719,60 eurot.

- Trepikäsipuude paigaldamisele -1625 eurot.

- Suurjäätmete konteineri väljaveole - 330 eurot

- Jäätmete utiliseerimisele -424,42 eurot.

- Lifti remont ja audit (177,60+156,24) =333.84 eurot

- Käterätikuivati montaaž krt. 34 – 115 eurot

- Magamistoa radiaatori vahetus krt. 68 – 235,05 eurot

- Ehitusmaterjalide ost välistöödeks vastavalt arvetele – 312,16 eurot

- Metalldetailide valmistamine «Baltic Steel Center OÜ» -400,39 eurot

- Graffiti eemaldamine prügimajalt OÜ «Survepesu» - 324 eurot

- Keldriruumi remondikulu – 138,12 eurot

- ja teised väiksemad kulutused

3. Hoolduskulud (hoolduskulud), nagu:

Elamu ja ümbritseva territooriumi hooldusteenus, ekspertiiside läbiviimisele, koosolekuteks, sideteenused, kantseleikulud aga ka koristustarbed hoone hooldamiseks kokku 3585.41 eurot , Majandusaasta kava projektis oli ette nähtud selleks otstarbeks 4688 eurot.

Kõige olulisemad neist:

PLM hooldus – lepingujärgsed hoolduskulud -1760,72 eurot.

Liftide tehniline hooldus (OÜ Formet-Lifti) - 920,40

IT teenused, arvuti - 59,00 eurot.

Kulutused telefonile ja internetile -200 eurot.

Kulutused fonolukkude teenindamisele -97 eurot.

Parkla valve – 288 eurot.

Ülejäänu – tööriistad, kodukeemia kojamehele, elektripirnide vahetus, muruniitja bensiiniostmine jms.

2017 aastal põhivahendeid ei soetatud.

Kulutused varem ostetud põhivahendite amortisatsioonile olid 236,83 eurot.

Rahaliste vahendite jääk arvel aasta lõpuks – 53869,53 eurot

Ja sularaha – 491,01 mis vastab aastaaruande andmetele.

Kommunaalmaksete võlgnevused korteriühistule: Seisuga 31.12.2017 oli kommunaalmaksete võlgnevus - 4 049 eurot, milledest viivis - 25,87 eurot.

Põhilised võlgnevused:

Krt. 7 Maritana Poola - 237,88

Krt. 9 OÜ Grosvik - 184,12

Krt 32 Lehtpuu/ Närep -1 963,55

Krt. 41 Mihhail Poljak - 162,78

Krt. 48 Meelis Tarning - 185,38

Krt. 56 Renata Issajeva – 618,49

Krt.65 Vladimir Pisukov – 162,02

Kokkuvõtteks.

Revisjonikomisjon kontrollis kulutusi raamatupidaja aruandes..

Kõik kulutused on kinnitatud, lisatud ja kontrollitud

Panga väljatrükid. Kuludokumendid (arved, tšekid) on viseeritud ühist esimehe poolt. Raamatupidamise balans ja lisad on koostatud usaldusväärselt alusdokumentide põhjal, Raamatupidamise arvestust teostati hoolsalt.

Revisjoni komisjon ei avastanud oluliselt põhjendamatuid kulutusi ja tehinguid, samuti finants – majandustegevuse ja ühistu põhikirja rikkumisi. Kuigi tahaks märkida, et juhatuse otsus kaasata juriidilist abi korteri 32 võlgnevuse väljanõudmisel pole momendil olulisi tulemusi andnud. (kulutatud on remondifondi vahendeid 1719,60 eurot)

Protokollid on koostatud korrektselt, leidis aset ühistu liikmete õigeaegne informeerimine juhatuse tegevusest.

Revisjonikomisjon kinnitab, et juhatus sai vaadeldaval perioodil oma ülesannetega hästi hakkama.

Revisjonikomisjoni liikmed:

 

 

Antonina Karpentseva

 

 

 

AKT

 

Tallinn  04.02. 2018

 

Состав ревизионной комиссии:

Антонина Карпенцева

 

 

Проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности квартирного товарищества по адресу  Палдиски мнт. 77А за период 01.01.2017.12.2017

 

1.         За период 01.01.2017-31.12.2017 было проведено одно общее собрание квартирного товарищества и три заседания правления, где рассматривались наиболее значимые вопросы. В течении контролируемо-го периода договоров на выполнение работ не заключалось, т.к проведение каких-либо работ не предусматривалось проектом.

 

2.         В течении 2017 года была выплачена заработная плата (нетто) и автокомпенсация:

- председателю квартирного товарищества Гуйдо Койдику зарплата-2400евро

  и автокомпенсация 780 евро;

     - члену правления квартирного товарищества Артему  Налетову зарплата           

       780 евро;

      - члену правления квартирного товарищества Василию Лукъянову зарплата

        780 евро;

     - дворнику  товарищества Владимиру Тимофеевскому зарплата- 3121. 62

       евро ;

     - бухгалтеру квартирного товарищества К. Лоотус зарплата – 1800 евро

 

Вышеуказанные выплаты произведены в пределах сумм, предусмотренных по плану. 

 

3.Кроме того, оплата (нетто) за сделанные по договорам работы за отчетный период:

 

- Гуйдо Койдику – 1015,02 евро по дог.20170107 от 01.07.17 за реновацию

  4-х металлических дверей 632, 98 евро; установка новых мест для хранения

   велосипедов- 72,60 евро;остальные за покос газона и ремонт 

   газонокосилки

-Василию Лукъянову -250 евро: за покраску пола в помещении для собраний

       100 евро и покраска торцевой стены дома 150 евро;

- Владимиру Тимофеевскому 50 евро за покос травы.

 - Антонине  Карпенцевой – 100 евро за проведение ревизии за 2016 го                                              

    - Екатерина Неждоли -339,40 по догорам за переводные работы

    - Меелис Лаял – 335 евро за покос газона

    - Надежде Мироновой выплачено 100 евро по договору за погрузку мусора.

 

За прошедший год всего на оплату труда (нетто) израсходовано средств -11071,04 евро, из них по договорным работам – 2189,42 евро.

Брутто зарплата ( с учетом налогов)  составила – 13587.72 евро.

В 2016 году нетто зарплата была -11042,51 евро, брутто – 13474,02 евро

 

4.Ремонтный фонд : 

 

За отчетный год начислено ремонтного фонда 26510,15 евро, израсходовано

8810,71 евро. На начало года остаток этого фонда составлял 33552,08 евро и на конец года (31.12.2017) осталось не использовано этих средств  51251,52 евро.     

 

В течении 2017 года средства ремонтного фонда расходовались на:

- приобретение  блока управления новой отопительной системой – 1456,20 евро

- расходы по оказанию юридической помощи в решении вопроса

   задолженности  кв. 32  - 1719,60 евро

- установка лестничного поручня -1625 евро

- вывоз большого контейнера – 330 евро

- утилизация отходов -424,42 евро

- ремонт и аудит лифта (177,60+156,24) =333.84 евро

- монтаж полотенцесушителя  кв. 34 – 115 евро

- замена радиаторов в спальной комнате кв. 68 – 235,05 евро

- приобретение строительных материалов по счетам для наружных ремонтных

  Работ – 312,16 евро

-Металлические детали (балконы были в прошлом году) балконов фирма «Baltic Steel Center OÜ»  -400,39 евро

- удаление надписей на мусорном домике фирма «Survepesu»  - 324 евро

- расходы ремонту подвального помещения – 138,12 евро

- и другие более мелкие расход

 

3. Расходы на обслуживание (hoolduskulud), такие как:

услуги по техническому обслуживанию здания и прилегающей территории, проведению экспертиз, собраний, услуги связи, канцелярские расходы   а также средства по уборке здания и территории, бензин на покос травы,  и пр.                                                      

составили 3585.41 евро, предусмотрено было по проекту плана на эти цели 4688 евро

 

Наиболее значимые из них:

PLM hooldus – расходы за обслуживание по договору -1760,72евро

Техническое обслуживание лифтов (OÜ Formet-Lifti)  - 920,40

IT teenused, arvuti - 59,00 евро                                                            

расходы на телефон и интернет -200  евро

расходы по обслуживанию фонозамков  -97 евро

охрана парковки – 288 евро

остальные- рабочий инструмент и бытовая химия для дворника,  замена лампочек на лестничных площадках, бензина для покоса травы и др.          

                                   

В 2017 году основное имущество не приобреталось

Затраты на амортизацию ранее приобретенного основного имущества составили 236,83 евро.

 

Остаток денежных средств на расчетном счете на конец года – 53869,53 евро

и наличных – 491,01 что соответствует данным годового бухгалтерского отчета.

 

 

Задолженность членов товарищества по квартирной плате и коммунальным платежам перед товариществом:

 

По состоянию на 31.12.2017 задолженность по квартирной плате и коммунальным платежам составила- 4 049 евро, из них пени- 25,87 евро.

Основные задолженности:

 кв. 7  Maritana Poola  - 237,88

 kv. 9 OÜ Grosvik       - 184,12         

 кв. 32 Lehtpuu/ Näger -1 963,55

 kv. 41 Mihhail Poljak  -  162,78

 kv. 48 Meelis Tarning  - 185,38

 kv. 56 Renata Issajeva – 618,49

 кv.65 Vladimir Pisukov – 162,02

 

 

Заключение.

 

Ревизионная комиссия проверила расходы в отчете, составленном бухгалтером.

Все  расходы документально подтверждены, приложены и проверены                                                      

банковские выписки. Расходные документы (счета, чеки)  завизированы председателем товарищества. Бухгалтерский баланс и приложения составлены достоверно на основании первичных документов, бухгалтерский учет осуществлялся аккуратно.   

                                                        

Ревизионная комиссия не обнаружила существенно необоснованных расходов и сделок,  а также нарушений в финансово-хозяйственной деятельности или устава товарищества. Однако, хотелось отметить, что решение правления  о привлечении юридической помощи по взиманию долга кв. 32 на данный момент существенных результатов не принесло (потрачено средств ремонтного фонда 1719,60ево)

  Протоколы составлены корректно, имело место своевременного  информирования всех членов товарищества о проделанной работе правления.

 

                                                            

Ревизионная комиссия подтверждает, что правление в рассматриваемом периоде  хорошо справилось со своими обязанностями.

 

 

 

 

 

Члены ревизионной комиссии:

 

Антонина Карпенцева